Obchodné podmienky


Kto je správca?

Som Matuš Mitka, Čeľadice 140, 95103, IČO: 430 30 882, ktorý prevádzkuje e-shop www.japancentrum.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám budú so spracovávaním pomáhať. 


Kontaktné údaje

Ak sa nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na email: japancentrum@japancentrum.sk


Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov GDPR a teda že:


1. budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti, alebo udelého súhlasu

2. plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnnosť ešte pred začatím spracovávania osobných údajov

3. umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPRRozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte a to z nasledujúcich dôvodov ( pre naplnenie týchto účelov )


A) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií 

vaše osobné v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar ( číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania prostriedkov na náš účet )

B) Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, detail objednávky

C) Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop v predajni

vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, teleónne číslo, adresa bydliska, detail objednávky

D) Nezáväzná objednávka

vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, detail nezáväznej objednávky

E) Registrácia a prevádzka e-shopu

vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a história objednávok

F) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a história objednávok

G) Súťaže na Facebooku

vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fotografia s výhrou

H) Poskytovanie podpory cez Facebook

Ak sa rozhodnete požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, budeme sprcúvať osobné údaje vo vašom facebookovom profile a údaje, ktoré nám počas komunikácie sami poskytnete

I) Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše údaje ( fakturačné údaje ) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov

J) Marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje ( e-mail, meno a priezvisko, pohlavie, na čo klikáte v e-maili, a kedy najčastejšie otvárate ) využívame za účelom priameho marketingu - zasielania obchodných oznámení. Ak ste našim klientom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov.

Ak nie ste našim klientom, zasielame Vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili

K) Pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na záklsade vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponukxy tretích osôb, alebo využiť e-mailovú adresu napríklad na remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov.

Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostrdníctvom našich kontaktných údajov

L) Fotografická dokumetácia, referencie, komentáre, hodnotenie spokojnosti

Iba na základe vášho súhlasu môžeme využiť vaše fotografie, referencie, spätné väzby a pod. a to do doby, kým súhlas sami odvoláte.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanovuje dlhšiu dob k uchovaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak


Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechídzsť aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počátači zakázať.


Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné ( aktuálne známe ) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie, alebo zničenie vašich osobných údajov.


Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť našimi vlastnými silami, vužívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledovní poskytovatelia:

1.GLS  General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec
Slovenská Republika

2. Facebook

3. Servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí, ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia

4. Orgány finančnej správy, daňoví poradcovia, audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti našej firmy.

 


Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďašie aplikácie, či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. V takom prípade sa zaväzujeme, že pri ich výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a akvalitu apracovania, ako kladieme na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v EÚ alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.


Vaše práva a súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás prostredníctvomm emailu japancentrum@japancentrum.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení, alebo zistíte akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie, alebo zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechete všetky svoje údaje vymazať, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. ( napríklad odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení )


Právo na prenositeľnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.


Právo na výmaz ( byť zabudnutý )

Vašim ďalším právom je vymazanie ( byť zabudnutý ). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priač, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napríklad musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prépade zmažeme všetky také osoné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.


Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo saq so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.


Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie ba ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj skončrení záväzkových vzťahov medzi nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

Obchodné podmienky

UPOZORNENIE: Sme prevádzkovateľmi internetového obchodu www.japancentrum.sk bez kamennej predajne! Z toho dôvodu nevlastníme fiškálnu pokladňu. Zasielame e-faktúry, ktoré sú riadnym daňovým dokladom podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je  Matúš Mitka so sídlom Čeľadice 140, 951 03 NITRA, IČO: 430 308 82, DIČ: 107 665 147 7 zapísaný v živnostenskom registri č. 430-28811, živnostenský list vydaný Okresným úradom v Nitre, kontrolný orgán Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001
           037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024

Kontaktné údaje predávajúceho:

E-mail: japancentrum@japancentrum.sk

e-shop infolinka: 0911 331 442

Poštová adresa: Čeľadice 140, 951 03 NITRA

Bankové spojenie pre bezhotovostné platby: SK73 0900 0000 0002 3320 8902, BIC (SWIFT): GIBASKBX (0900) - Slovenská sporiteľňa a.s.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom: kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, pritom na základe objednávky predávajúci dodá tovar prezentovaný na uvedenej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej  „kúpna zmluva"), a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia tejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Pokiaľ bude mať zákazník záujem o presné informácie ohľadom dostupnosti tovaru na sklade, budú mu poskytnuté na telefónnom čísle e-shop infolinky 0911 331 442.

1. Registrácia

Registrácia je dobrovoľná a bezplatná. Registráciou súhlasíte so zasielaním reklamných a akciových e-mailov od japancentrum.sk. Tovar si môžu, samozrejme, objednať aj nezaregistrovaní zákazníci.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva predávajúceho je záväzne akceptovaná kupujúcim vo forme e-mailovej správy zaslanej kupujúcim predávajúcemu, ďalej v podobe odoslaného formulára kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho alebo v telefonickej objednávke kupujúceho (ďalej len „objednávka“).

Objednávka kupujúceho je záväzne akceptovaná predávajúcim prostredníctvom e-mailového potvrdenia označeného ako „potvrdenie objednávky,“ ktoré zašle predávajúci kupujúcemu. A to potom, ako prijme objednávku kupujúceho a overí si platné ceny, dostupnosť tovaru a termín dodania požadovaného tovaru. V prípade zistenia vyššej ceny je povinnosťou predávajúceho vyžiadať si od kupujúceho súhlas so zmenou ceny. A to podľa aktuálneho cenníka ešte pred potvrdením objednávky.  Keď bude zákazník súhlasiť so zmenou ceny a následne mu predávajúci potvrdí objednávku, zmluvný vzťah bude uzavretý.

Za záväzné akceptovanie objednávky sa nepovažuje automatický e-mail o prijatí objednávky do e-shopu, ktorý kupujúci dostane na svoju mailovú adresu po odoslaní objednávky. Automatický e-mail slúži iba pre informáciu kupujúceho o tom, že predávajúci elektronickú objednávku dostal.

V záväznom akceptovaní objednávky sú uvedené názov a objednávacie číslo tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy. Ďalej cena tovaru, údaje o adrese doručenia tovaru, cene a spôsobe doručenia a informácie o predávajúcom. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku dovtedy, kým ju prevezme prepravná spoločnosť. (Predávajúci umožňuje vrátiť nepoužitý tovar do 14 dní od dňa prevzatia tovaru kupujúcim.) Objednávku môže stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Kupujúci uvedie v doklade o stornovaní objednávky svoje meno, e-mail a názov tovaru. Potvrdenie o stornovaní oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Tá sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenia vybavovania objednávky. Ak už kupujúci zaplatil za tovar, táto čiastka mu bude vrátená v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky podľa toho, na akom spôsobe vrátenia ceny sa predávajúci s kupujúcim dohodli.

3. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci je povinný:

- na základe potvrdenej objednávky dodať tovar kupujúcemu, a to v dohodnutom množstve, zodpovedajúcej kvalite, dohodnutej cene i termíne a zabaliť ho tak, aby sa pri preprave neznehodnotil,

- zabezpečiť, aby dodávaný tovar spĺňal všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky,

- dodať kupujúcemu najneskôr s tovarom doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a používanie tovaru, a to v písomnej alebo elektronickej podobe, a taktiež ďalšie doklady zadané platnými právnymi predpismi ako sú návod v slovenskom jazyku, záručný a dodací list aj daňový doklad.

Predávajúci má právo:

- stornovať objednávku, ak nie je schopný tovar dodať z dôvodov vypredania zásob alebo  nedostupnosti tovaru, a to v lehote, ktorá bola dohodnutá týmito obchodnými podmienkami.  O tom, že objednávka bola stornovaná, bude predávajúci kupujúceho informovať písomnou formou. Ak už kupujúci tovar zaplatil, cena mu bude vrátená do 14 dní dohodnutým spôsobom.

- na poriadne a včasné zaplatenie ceny kupujúcim za dodaný tovar.

Kupujúci je povinný:

- prevziať si tovar, ktorý si objednal, na dohodnutom mieste,

- zaplatiť dohodnutú cenu za objednaný tovar predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti a tiež náklady vzniknuté pri doručení tovaru,

- prevzatie tovaru potvrdiť, ak bol zaslaný kuriérskou spoločnosťou, a to podpisom na dodací list kuriérovi.

Kupujúci má právo dostať tovar v dohodnutom množstve, kvalite, cene, termíne a na dohodnutom mieste.

4. Dodacie a platobné podmienky

 

Tovar predávame podľa e-shopu www.japancentrum.sk, ktorý sa nachádza na rovnomennej webovej stránke. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov odlišné. Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru od 1 do 10 dní od dátumu potvrdenia objednávky.

Kupujúci je povinný tovar prevziať na vopred dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne. Ak si ho neprevezme do 7 dní, môže predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť a následne tovar predať tretej osobe.

Miesto dodania tovaru je uvedené v kúpnej zmluve.

Tovar považujeme za dodaný okamihom jeho doručenia na adresu uvedenú v kúpnej zmluve objednávky a za prevzatý pri jeho fyzickom prevzatí kupujúcim, prípadne jeho oprávneným zástupcom. Kupujúci pri preberaní tovaru podpíše dopravcovi protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

Zaslaný tovar je kupujúci povinný skontrolovať, tak, ako aj jeho obal, hneď pri jeho doručení. Ak zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený, je povinný oznámiť to dopravcovi a skontrolovať stav tovaru v jeho prítomnosti. Ak je tovar poškodený, kupujúci je povinný hneď pri jeho preberaní vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (zápis o škode), ktorý potvrdí dopravca. Tento záznam je potom doručený predávajúcemu. Ten po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytne odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar či dodať kupujúcemu nový tovar, ak sú chyby poškodeného tovaru neodstrániteľné.

Kupujúcemu doručíme faktúru prostredníctvom e-mailu. Ak je potrebný záručný list, bude pribalený k tovaru.

Spôsoby platieb: platbou na dobierku alebo platbou na účet.

Ak zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, úhradu spravte až po potvrdení objednávky, ktoré príde na váš e-mail. V tom sa nachádza aj predfaktúra, podľa ktorej môžete spraviť úhradu. Po pripísaní platby na náš účet dostanete na ten istý e-mail daňový doklad. Pri platbe vopred prevodom na účet môže byť termín dodania tovaru ovplyvnený termínom uhradenia platby. Čiastka musí byť pripísaná na náš účet najneskôr do 10 pracovných dní po potvrdení objednávky, inak môžeme objednávku považovať za zrušenú.

Tovar je expedovaný každý štvrtok (doručenie je do 24hodín od odoslania)

5. Kúpna cena

Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu tovaru, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve, vrátane nákladov na jeho doručenie  (ďalej len "kúpna cena") dohodnutou formou.

Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, dňom platby sa stáva ten, v ktorom bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, najneskôr pri preberaní tovaru.

Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar, kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny iba v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci úplným zaplatením kúpnej ceny zaň.

Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho vtedy, keď tovar prevezme.

7. Reklamačný poriadok

Predávajúci za chyby tovaru zodpovedá, pričom kupujúci je povinný reklamáciu bez odkladu uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Ak bude kupujúci potrebovať informácie o servisných miestach, predávajúci mu ich na požiadanie poskytne telefonicky alebo e-mailom.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, ktorý sa nachádza na internetovej stránke predávajúceho.  Odoslaním objednávky kupujúci potvrdí predávajúcemu, že si tento reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí. Zároveň potvrdí, že bol riadne informovaný o podmienkach, spôsobe reklamácie tovaru.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý si kúpi kupujúci od predávajúceho v internetovom obchode na www.japancentrum.sk.

Reklamačný poriadok je platný pre všetky objednávky, ak nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

Uplatniť si záruku u predávajúceho môže kupujúci len na tovar, ktorý vykazuje chyby zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim, vzťahuje sa naň záruka a kúpil ho u predávajúceho.

Kupujúci je povinný pozrieť si tovar pri jeho prevzatí.

Právo na bezplatné odstránenie chyby tovaru má kupujúci počas záručnej doby, keď tento tovar doručí predávajúcemu aj s príslušenstvom, dokumentáciou a návodom spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

V prípade, že má tovar chyby, kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu tovaru u predávajúceho.  Postupuje tak, že tovar spolu s daňovým dokladom o kúpe tovaru a reklamačným listom, ak bol súčasťou tovaru, doručí na adresu Matúš Mitka, Čeľadice 140, 951 03 Nitra. Vypísanie reklamačného formuláru je dobrovoľné a môže urýchliť reklamáciu. Podobu formulára určí predávajúci. Jeho predloha je umiestnená na jeho internetovej stránke. ( reklamačný formulár TU ) Kupujúci vo formulári označí druh a rozsah chýb na tovare. Reklamačné konanie sa začína dňom, kedy sú splnené nasledujúce podmienky: tovar kupujúci doručí predávajúcemu, tovar obhliadne tretia osoba, ak ho nie je možné zaslať do predajne (servisné stredisko, servisný technik a pod.).

Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.

Začiatok reklamačného konania je dňom uplatnenia reklamácie. Kupujúci je povinný reklamovať chybný tovar bez neopodstatneného odkladu, inak mu právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby zaniká.

Potvrdenie o uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu predávajúci vo vhodnej forme, ktorú si zvolí predávajúci. Napríklad v podobe e-mailu alebo písomnej. V tom je povinný presne označiť chyby tovaru a poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z Občianskeho zákonníka.

V prípade, že si kupujúci reklamáciu uplatní cez diaľkovú komunikáciu, predávajúci je povinný mu potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď. Ak to nie je možné, musí ho doručiť bez zbytočného odkladu. Najneskôr ale s dokladom o vybavení reklamácie.

Podľa rozhodnutia kupujúceho, ktoré si zo svojich práv v zmysle Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní od dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou, na akej sa dohodli, napríklad e-mailom alebo doporučeným listom. Kupujúcemu tiež s tovarom doručí reklamačný protokol.

Kupujúci nemá právo uplatniť si záruku na chyby, na ktoré ho predávajúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornil, alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Nárok na uplatnenie záruky kupujúcim u predávajúceho zaniká: nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, neoznámením evidentných chýb pri prevzatí tovaru, uplynutím záručnej doby tovaru, mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými či mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z týchto spôsobov: odovzdaním opraveného tovaru, jeho výmenou, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení samotnej reklamácie je predávajúci kupujúcemu povinný vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

Záručná doba trvá 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre nejaké prípady stanovená iná záručná doba). Plynúť začína od dňa, kedy kupujúci prevezme tovar.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu jeho záručnej opravy.

Ak dôjde k výmene tovaru za nový, kupujúci dostane doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatnia na základe pôvodného dodacieho listu a uvedeného reklamačného dokladu. Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začne plynúť záručná doba opäť od prevzatia nového tovaru, avšak len na nový tovar.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby, ktoré sú uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpiť od kúpnej zmluvy má predávajúci právo z dôvodov, ako sú:

- vypredanie zásob či nedostupnosť tovaru. Tiež ak výrobca alebo dodávateľ predmetného tovaru, ktorého sa kúpna zmluva týka, prerušil výrobu či urobil natoľko významné zmeny, ktoré znemožnili splnenie si povinností predávajúceho, ktoré vyplývali z kúpnej zmluvy.

- ďalej z dôvodov vyššej moci alebo ak predávajúci napriek všetkej snahe nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej predmetnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope. Povinnosťou predávajúceho je ale o tomto ihneď informovať kupujúceho. Tiež musí kupujúcemu vrátiť už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, a to v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Zálohu mu predávajúci vráti spôsobom, na ktorom sa vzájomne dohodli s kupujúcim.

Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). A to do 14 dní od dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v tejto lehote tovar rozbaliť a odskúšať si spôsobom, ako pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Čím sa ale nemyslí, že začne tovar používať a potom ho vráti späť predávajúcemu.

Odoslaním objednávky kupujúci predávajúcemu potvrdí, že si načas a poriadne splnil informačné povinnosti podľa ustanovenia § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Kupujúci je odstúpenie od kúpnej zmluvy povinný realizovať písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov. ( formulár na odstúpenie od zmluvy TU )

V odstúpení od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí byť identifikácia kupujúceho, číslo a dátum objednávky, špecifikácia tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už zaplatenú cenu  za tovar, poštovú adresu aj dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zároveň s odstúpením je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu Matúš Mitka, Čeľadice 140, 951 03 Nitra.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar v zmysle predmetných podmienok, predávajúci mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky, alebo jej časť, do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru spôsobom, na ktorom sa vzájomne dohodli.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je už použitý a poškodený alebo je neúplný, predávajúci má nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a jeho uvedenia do pôvodného stavu.

Pri platnom odstúpení od kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. A to ak kupujúci s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch v súvislosti s jeho objednaním. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len vtedy, ak ten plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a nie je chybný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej či podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke na stránke www.japancentrum.sk.

Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, sa považujú náklady na poštovné.

Ak kupujúci nesplní niektorú z nasledujúcich z povinností:

1. kupujúci je odstúpenie od kúpnej zmluvy povinný realizovať písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov.

2. v odstúpení od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí byť identifikácia kupujúceho, číslo a dátum objednávky, špecifikácia tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už zaplatenú cenu  za tovar, poštovú adresu aj dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zároveň s odstúpením je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu Matúš Mitka, Čeľadice 140, 951 03 Nitra.

odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné. Predávajúci tak nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. Predávajúci má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru späť ku kupujúcemu.

Odstúpiť od kúpnej zmluvy nemôže kupujúci, ak bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, ak je určený osobitne pre jedného kupujúceho alebo ak tovar pre jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

9. Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou poskytne predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou poskytne predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Moje konto.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 14 ods. 2 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho po udelení jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach a že bude dodržiavať zásady spracúvania osobných údajov definovaných v § 6 až § 13 ZnOOÚ.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami.“ pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu jasným, zrozumiteľným, ľahko dostupným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 1. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
 2. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
 4. že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

 

Zásady ochrany osobných údajov

 1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.
 2. Matúš Mikta, Čeľadice 140, 95103. ako Prevádzkovateľ e-shopu www.japancentrum.sk a zároveň ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Dotknute osoby súvisiacich so spracovaním jej Osobných údajov.
 3. Dotknutá osoba je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
 4. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZnOOÚ“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")
 5. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
  1. plnenia zmluvy uzavretej s Dotknutou osobou, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
   1. osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
   2. na účely splnenia marketingovej akcie, jej vyhodnotenie a ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď.
  2. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.);
  3. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;
  4. marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:
   1. plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov;
   2. individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe; prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk;
   3. zasielanie obchodných informácii tretími stranami: ide o zasielanie obchodných oznámení ďalšími správcami, ktorým boli osobné údaje Dotknute osoby odovzdané na základe súhlasu Dotknutej osoby a na základe zmluvy o spracovaní Osobných údajov;
   4. zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom; Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu a e-mailová adresa tretej strane - ďalšiemu správcovi - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky a je nutný výslovný súhlas Dotknutej osoby.
    (Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete zaškrtnúť nesúhlas pri odosielaní objednávky ,alebo kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať)
  5. Pokiaľ Dotknutá osoba neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a/alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
  6. Dotknutá osoba je povinná Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedná Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
  7. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
  8. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Dotknutej osoby tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, poskytovanie poistných produktov, vybavovanie reklamácií.
  9. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
  10. O Osobných údajoch Dotknutej osoby vedie Prevádzkovateľ záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné pre účel, na ktorý ich Prevádzkovateľ získal.
  11. V prípade záujmu o poskytnutie informácie o konkrétnej dobe uchovávania osobných údajov vás, ako Dotknutej osoby, máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na adresu poverenej osoby: japancentrum@japancentrum.sk.
  12. Dotknutá osoba má v súvislosti s ochranou Osobných údajov právo na prístup k údajom (článok 15 Nariadenia), právo na opravu poskytnutých údajov (článok 16 Nariadenia), právo na vymazanie (článok 17 Nariadenia), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia),právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia), právo namietať proti spracovaniu osobných údajov (článok 21 Nariadenia) a právo napadnúť rozhodnutie Prevádzkovateľa založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov Dotknutej osoby, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu stanovisko Dotknutej osoby a žiadať od Prevádzkovateľa preskúmanie takéhoto rozhodnutia s ľudských zásahom (článok 22 Nariadenia). Na výkon týchto práv sa vzťahujú niektoré výnimky a preto ich nebude možné uplatniť vo všetkých situáciách.
  13. Dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk). Prehľad dozorných orgánov v rámci EÚ je dostupný na http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.
  14. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby súhlas so spracúvaním, môže ho táto osoba kedykoľvek odvolať, pričom je oprávnená použiť taký istý spôsob, akým jej bol súhlas udelený.  
  15. Zásady ochrany osobných údajov vypracoval Prevádzkovateľ z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré Prevádzkovateľ dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.
  16. Prevádzkovateľ pravidelne reviduje a aktualizuje Zásady ochrany osobných údajov, pričom platí vždy aktuálna verzia týchto Zásad. Aktuálna verzia je vždy zverejnená na stránke Prevádzkovateľa. Zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Naša webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu uvedených všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v podmienkach si plní umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu www.japancentrum.sk.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej podobe, jej akákoľvek zmena musí mať písomnú formu.

V prípade pochybností sa predávajúci a kupujúci dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu, vrátane dňa doručenia, do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu - respektíve odovzdaním tovaru kuriérovi, ktorý ho má dopraviť predávajúcemu.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode a zákona štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo obchodná spoločnosť, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Uvedené všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si predmetné všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete - ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tovar zakupený na stránkach www.japancentrum.sk je určený pre vozidlá a v prípade jeho zlej a neodbornej montáži môže dôjsť k zraneniu alebo usmrteniu. Montáž preto prosím zverte odbornému servisu!

Tieto všeobecné obchodné podmienky sme formulovali a boli ustanovené v dobrej viere za účelom splnenia zákonných podmienok a korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na e-shop infolinku 0911 331 442 alebo mailovú adresu japancentrum@japancentrum.sk

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 16.05. 2015.

NDY0ND