Reklamačný poriadok

Reklamačný protokol nájdete TU

Reklamačný poriadok

1./ Predávajúci za chyby tovaru zodpovedá, pričom kupujúci je povinný reklamáciu bez odkladu uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Ak bude kupujúci potrebovať informácie o servisných miestach, predávajúci mu ich na požiadanie poskytne telefonicky alebo e-mailom.

2./ Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, ktorý sa nachádza na internetovej stránke predávajúceho.  Odoslaním objednávky kupujúci potvrdí predávajúcemu, že si tento reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí. Zároveň potvrdí, že bol riadne informovaný o podmienkach, spôsobe reklamácie tovaru.

3./ Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý si zakúpi kupujúci od predávajúceho v internetovom obchode na www.japancentrum.sk.

4./ Reklamačný poriadok je platný pre všetky objednávky, ak nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5./ Uplatniť si záruku u predávajúceho môže kupujúci len na tovar, ktorý vykazuje chyby zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim, vzťahuje sa naň záruka a zakúpil ho u predávajúceho na stránkach www.japancentrum.sk.

6./ Kupujúci je povinný skontrolovať/pozrieť si tovar pri jeho prevzatí.

7./ Právo na bezplatné odstránenie chyby tovaru má kupujúci počas záručnej doby, keď tento tovar doručí predávajúcemu aj s príslušenstvom, dokumentáciou a návodom spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

8./ V prípade, že má tovar chyby, kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu tovaru u predávajúceho.  Postupuje tak, že tovar spolu s daňovým dokladom o kúpe tovaru a reklamačným listom, ak bol súčasťou balenia výrobku, zašle/doručí na adresu predávajúceho Matúš Mitka, Čeľadice 140, 951 03 Čeľadice. Vypísanie reklamačného formuláru je dobrovoľné a môže urýchliť reklamáciu. Podobu formulára určuje predávajúci. Jeho predloha je umiestnená na jeho internetovej stránke. Kupujúci vo formulári označí druh a rozsah chýb na tovare. Reklamačné konanie sa začína dňom, kedy sú splnené nasledujúce podmienky: tovar kupujúci doručí predávajúcemu, tovar obhliadne tretia osoba, ak nie je možné tovar zaslať na vyššie uvedenú adresu (servisné stredisko, servisný technik a pod.).

9./ Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.

10./ Začiatok reklamačného konania je dňom uplatnenia reklamácie. Kupujúci je povinný reklamovať chybný tovar bez neopodstatneného odkladu, inak mu právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby zaniká.

11./ Potvrdenie o uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu predávajúci vo vhodnej forme, ktorú si zvolí predávajúci. Napríklad v podobe e-mailu alebo písomnej forme. V tom je povinný presne označiť chyby tovaru a poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z Občianskeho zákonníka.

12./ V prípade, že si kupujúci reklamáciu uplatní cez diaľkovú komunikáciu, predávajúci je povinný mu potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď. Ak to nie je možné, musí ho doručiť bez zbytočného odkladu. Najneskôr ale s dokladom o vybavení reklamácie.

13./ Podľa rozhodnutia kupujúceho, ktoré si zo svojich práv v zmysle Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní od dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou, na akej sa dohodli, napríklad e-mailom alebo doporučeným listom. Kupujúcemu tiež s tovarom doručí reklamačný protokol.

14./ Kupujúci nemá právo uplatniť si záruku na chyby, na ktoré ho predávajúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornil, alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

15./ Nárok na uplatnenie záruky kupujúcim u predávajúceho zaniká: nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, neoznámením evidentných chýb pri prevzatí tovaru, uplynutím záručnej doby tovaru, mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými či mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou.

16./ Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z týchto spôsobov: odovzdaním opraveného tovaru, jeho výmenou, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

17./ O spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení samotnej reklamácie je predávajúci kupujúcemu povinný vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

18./ Záručná doba trvá 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre nejaké prípady stanovená iná záručná doba). Plynúť začína od dňa, kedy kupujúci prevezme tovar zakúpený na www.japancentrum.sk.

19./ Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu jeho záručnej opravy.

20./ Ak dôjde k výmene tovaru za nový, kupujúci dostane doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatnia na základe pôvodného dodacieho listu a uvedeného reklamačného dokladu. Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začne plynúť záručná doba opäť od prevzatia nového tovaru, avšak len na nový tovar.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na e-shop infolinku na číslo 0911 331 442 alebo mailovú adresu japancentrum@japancentrum.sk

MTdiMTU0